VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NUTRIADAPT ČESKÁ REPUBLIKA

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Úvod. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu NUTRIADAPT (dále jen „Program“). Předmětem Programu je poskytování služeb výživové a kondiční péče, kosmetické péče a jiných souvisejících forem péče o tělesnou estetiku. 

1.2. NUTRIADAPT. Majitelem a provozovatelem Programu je společnost NUTRIADAPT s.r.o., se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 086 36 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322381 (dále jen „NUTRIADAPT s.r.o.“). Poskytovatelem služeb v rámci Programu je buď přímo NUTRIADAPT s.r.o., nebo některý z jejích partnerů, který provozuje poradnu NUTRIADAPT, prostřednictvím které čerpáte služby. NUTRIADAPT s.r.o. a její partneři provozující poradny NUTRIADAPT se dále společně označují jako „Poskytovatelé“).

1.3. Služby NUTRIADAPT. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí program NUTRIADAPT a další služby, které Poskytovatelé nabízejí v rámci Programu; ustanovení čl. 2.8 není dotčeno. Službou se rozumí i zpřístupňování tematických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci Programu, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen „Audiovizuální Služby“). 

1.4. Přístrojová péče. Mezi Služby náleží též služby přístrojové péče (dále jen „Přístrojová péče“). Předmětem Přístrojové péče je (i) jednak cílené působení na podkožní tkáně zejména ve formě podpory činnosti lymfatického systému a redukce tuku, včetně omezení celulitidy úpravou podkožního vaziva (dále jen „Redukční Přístrojová péče“) a (ii) jednak čištění, zpevnění či jiná úprava vzhledu, ochrana a udržování pokožky či jiných vnějších částí těla (dále jen „Kosmetická Přístrojová péče“).

1.5. Rozsah aplikace. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvujete před vlastním vznikem smluvního vztahu (čl. 2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Ujednání o poskytování Služeb a Objednávka. Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem nebo jiným nebo jiným potvrzením listinné nebo elektronické objednávky Služby (dále jen „Objednávka“) a jejím přijetím Poskytovatelem. Uzavření smluvního vztahu může být jménem a na účet bezprostředního Poskytovatele Služeb zprostředkováno jiným Poskytovatelem (dále jen „Zprostředkující Poskytovatel“). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Podrobnosti o Objednávce. Listinná Objednávka se činí na objednávkovém tiskopisu NUTRIADAPT. Elektronická Objednávka se činí prostřednictvím formuláře v elektronickém rozhraní Programu. Máte nárok obdržet Objednávku přijatou (odsouhlasenou) Poskytovatelem, případně za Poskytovatele Zprostředkujícím Poskytovatelem, a to v textové podobě. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebyla vyhotovena Objednávka ani smlouva, máte nárok obdržet od Poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení Služby a termín plnění.

2.3. Informace o rozsahu Služeb. Před potvrzením Objednávky si nechte od pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele zevrubně vysvětlit, v čem Služba spočívá, co zahrnuje a jaká je její cena. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro vás mají význam. Pokud máte jakékoliv nejasnosti, Objednávku nepotvrzujte.

2.4. Ověření totožnosti. Pracovník Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele je oprávněn požádat vás o identifikační doklad k ověření vaší totožnosti.

2.5. Odmítnutí poskytování Služeb. Poskytovatel není povinen přijmout (odsouhlasit) vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek vám mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.6. Nezletilí klienti. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.7. Služby nejsou zdravotními službami. Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní přístup, např. určitý výživový režim, případně trpíte alergiemi nebo kožními problémy (zejména v případě Přístrojové péče), vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele.

2.8. Podmiňující úkony. Službou ve smyslu těchto Obchodních podmínek nejsou výkony, které nečerpáte od Poskytovatele, ale od třetích subjektů, byť může jít o výkony, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkony“). Podmiňujícími výkony jsou zejména výkony, které spočívají ve zdravotní diagnostice nebo odběrech biologického materiálu a jejich zdravotním vyhodnocení, a další zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zdravotní služby“). Nedohodnete-li se s Poskytovatelem jinak, zajistí Poskytovatel Podmiňující výkony prostřednictvím oprávněného poskytovatele s tím, že Poskytovatel vystupuje jako zprostředkovatel a uhradí za vás cenu poskytnutí Podmiňujících výkonů (a to z ceny Služeb podle čl. 5); součástí Služeb je zajištění poskytnutí Podmiňujících výkonů. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Podmiňující výkony byly poskytnuty v rámci podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (včetně předčasného ukončení poskytování Podmiňujících výkonů). Mají-li Podmiňující výkony charakter Zdravotních služeb, musí být jejich poskytovatel oprávněným poskytovatelem ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Dohodnete-li si s Poskytovatelem, že si Podmiňující výkony zajistíte samostatně, nemáte nárok na slevu z ceny Služeb, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

2.9. Změna Poskytovatele. Pokud dojde v rámci Programu ke změně Poskytovatele, který provozuje poradnu NUTRIADAPT, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového Poskytovatele, který bude provozovat předmětnou poradnu. Převod smluvního vztahu na nového Poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy vám bude tato skutečnost oznámena; převodem smluvního vztahu nesmí dojít ke zhoršení vašeho postavení.

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Standard poskytování Služeb. Poskytovatel je povinen poskytovat vám Služby odborně a pečlivě.

3.2. Součinnost. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele (v souvislosti s kontraindikacemi apod.) a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu, dostavovat se na předepsané termíny konzultací, zákroků a jiné péče (dále jen „Termíny“) a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity, pozákrokový režim atd. Mají-li jednotlivé Služby stanovena zvláštní pravidla čerpání, je třeba tato pravidla dodržovat. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Omezení odpovědnosti Poskytovatele. Ačkoli vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů nebo určitý estetický výsledek). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. Porušení povinností klienta. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost nebo porušíte-li své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

3.5. Kalkulace délky poskytování Služeb. Byly-li Služby ujednány na určitý počet týdnů nebo měsíců, počítá se délka čerpání Služeb ode dne ujednání o poskytování Služeb; konec doby čerpání Služeb připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem ujednání o poskytování Služeb. Jedná-li se o dobu stanovenou v měsících a není-li v posledním měsíci den podle předchozí věty, platí, že posledním dnem čerpání Služeb je poslední den daného měsíce.

3.6. Ukončení poskytování Služeb na přání. V průběhu 21 dnů od sjednání smluvního vztahu o poskytování Služeb jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s vaší Objednávkou, podle čl. 6.2 (tento postup dále jen jako „Ukončení poskytování Služeb na přání“). Žádost o Ukončení poskytování Služeb na přání se musí stát písemně a musí být doručena ve stanovené lhůtě Poskytovateli, případně sepsána s Poskytovatelem. K žádosti o Ukončení poskytování Služeb na přání může dojít bez udání důvodu. Žádost o Ukončení poskytování Služeb na přání musí být doručena nejpozději předcházející den před Termínem poskytnutí Služeb, jinak se na Služby, které měly být poskytnuty v tomto Termínu, již nevztahuje.

4. DIGITÁLNÍ SOUČÁSTI SLUŽEB (DSS)

4.1. Digitální součástí Služeb. Součástí Služeb mohou být určité digitální prvky (dále jen „DSS“), které budete využívat prostřednictvím vlastního technického a programového vybavení (dále jen „Vybavení“). Zavazujete se průběžně udržovat své Vybavení co do typu a aktuálnosti na úrovni, která je obecně považována za obvyklou, nejméně však na úrovni, se kterou jste byli Poskytovatelem seznámeni před sjednáním smluvního vztahu; Vybavení je třeba využívat v aktualizovaném a řádně udržovaném stavu. Nevznikají vám žádné nároky z toho, že DSS případně nemůžete využívat v důsledku nedodržení ustanovení předchozí věty. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že budete moci užívat DSS po uplynutí doby, na kterou bylo ujednáno poskytování dané DSS, a – není-li takového ujednání – po uplynutí doby, na kterou bylo ujednáno poskytování Služeb, jehož je daná DSS součástí, přičemž se bere v úvahu také předčasné ukončení poskytování Služeb (dále jen „Doba poskytování DSS“). 

4.2. Aktualizace DSS. Máte nárok na nejnovější verzi DSS dostupnou v době uzavření ujednání o poskytování Služeb, jejichž součástí je příslušná DSS. Budou Vám poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby DSS byla bez vad po Dobu poskytování DSS. Neprovedli-li jste aktualizaci v přiměřené době, nemáte práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace (to neplatí v případě, že jste nebyli upozorněni na aktualizaci nebo důsledky jejího neprovedení anebo jste aktualizaci neprovedli či jste ji provedli nesprávně v důsledku nedostatku v návodu).

4.3. Změny DSS. Poskytovatel je oprávněn změnit podobu, technické parametry a/nebo obsah DSS, za účelem zlepšení kvality poskytovaných Služeb, včetně uživatelského zážitku, zvýšení kybernetické bezpečnosti DSS a/nebo usnadnění správy či obsluhy DSS. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady odstranit funkcionality DSS, které nejsou nezbytné k plnění základního účelu, ke kterému je DSS určena. Každá změna DSS vám bude oznámena, a to zpravidla prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (čl. 4.6). Zhoršuje-li změna nikoli nevýznamně váš přístup k DSS, umožní vám Poskytovatel změnu odmítnout a ponechat si DSS v původní podobě nebo vám umožní vypovědět poskytování Služeb, jejichž součástí je příslušná DSS, bez výpovědní doby, a to do 30 dnů ode dne, kdy jste byli o změně vyrozuměni, nebo od okamžiku, kdy byla DSS změněna, podle toho, co nastane později. Ustanovení čl. 4.1 není dotčeno.

4.4. Bezúplatné DSS. Poskytne-li Vám Poskytovatel DSS bezúplatně (jako dárek, bonus apod.), neposkytuje Vám žádnou záruku ohledně její podoby, možnosti, kvality či délky užívání nebo aktualizací.

4.5. Zpřístupnění uživatelského obsahu. V průběhu a po ukončení užívání DSS Vám Poskytovatel na Vaši žádost zpřístupní obsah, který jste vytvořili nebo uchovávali prostřednictvím DSS, a to ve strojově čitelném formátu a za podmínek stanovených § 2389n zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel není povinen obsah specificky zpřístupňovat, máte-li k němu přístup prostřednictvím předmětné DSS. Poskytovatel není povinen zpřístupnit obsah, který je starší než jeden rok, zejména po skončení užívání DSS z Vaší strany (důvodem je to, že Poskytovatel zpravidla nearchivuje obsah po delší dobu), 

4.6. Uživatelský účet. K řádnému čerpání Služeb může být nezbytné, abyste si prostřednictvím Poskytovatele zřídili online uživatelský účet v elektronickém rozhraní NUTRIADAPT a abyste za tím účelem po celou dobu čerpání Služeb disponovali platnou adresou elektronické pošty. K uživatelskému účtu se budete přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto přístupové údaje jste povinni udržovat v tajnosti; Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití na uživatelské straně.

4.7. Audiovizuální díla. Audiovizuální díla, která jsou předmětem Audiovizuálních Služeb, máte právo využívat ke své osobní potřebě v souladu s účelem, ke kterému jsou určena (např. jako instruktáž pro cvičební a tréninkové aktivity), a způsobem, kterým vám jsou zpřístupňována (např. formou online streamu). Je zakázáno audiovizuální díla kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat.

4.8. Odstoupení od ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb. V případě Audiovizuálních Služeb máte – kromě nároku podle čl. 3.6 – dále nárok odstoupit od ujednání o jejich poskytování (čl. 2.1), a to ve zkušební lhůtě 10 dnů ode dne, kdy vám budou elektronickou cestou zaslány nebo jiným způsobem předány přístupové údaje nezbytné k využití Audiovizuálních Služeb (typicky uživatelské jméno a heslo do online aplikace Můj NUTRIADAPT), a v případě, že přístupové údaje nemají být předány, pak ode dne, kdy došlo k ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb. Odstoupení se musí stát písemně a musí být doručeno ve stanovené lhůtě Poskytovateli, případně sepsáno s Poskytovatelem. K odstoupení může dojít bez udání důvodu.

5. CENA SLUŽEB

5.1. Ujednání o ceně. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpáte Služby, aniž byste učinili Objednávku, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb.

5.2. Úhrada ceny. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při učinění Objednávky Poskytovateli platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem, a to v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platební brány s využitím platební karty či jiného elektronického platebního prostředku. Bezhotovostní platby Poskytovatel umožňuje prostřednictvím platebního terminálu; ve vybraných případech je může umožnit též jako internetové platby. Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně sjednaná částečná platba) na účtu Poskytovatele. Neuhrazení ceny Služeb nebo kterékoli její části řádně a včas je pro Poskytovatele bez dalšího důvodem k přerušení poskytování Služeb do doby úhrady a/nebo odstoupení od ujednání o poskytování Služeb (podle volby Poskytovatele).

5.3. Splátky a opakované platby. Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na úhradě ceny Služeb ve splátkách, jste povinni hradit splátky ve sjednaných termínech; neuhrazením kterékoli splátky řádně a včas se stává celá cena Služeb splatná najednou. Platby splátek mohou být ujednány jako opakované bezhotovostní internetové platby, jejichž výši, počet a frekvenci předem autorizujete prostřednictvím platební brány; výslovně berete na vědomí, že nemožností provedení kterékoli opakované bezhotovostní internetové platby není dotčena vaše povinnost uhradit celou cenu Služeb a jste povinni zajistit úhradu jiným způsobem. Umožnění splátek (opakovaných plateb) závisí na výlučném uvážení Poskytovatele a není na ně právní nárok. 

5.4.Nezahrnuté výkony a zboží. V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou Podmiňujícími výkony, a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

6. VRÁCENÍ CENY SLUŽEB

6.1.Rezervační princip. Vezměte, prosím, na vědomí, že Služby jsou poskytovány na rezervačním principu, tzn. zakoupením Služeb pro vás Poskytovatel rezervuje svou kapacitu a je připraven vám Služby poskytnout ve sjednaných Termínech. Jestliže následně zakoupené Služby zcela nebo zčásti nevyčerpáte v souladu se stanovenými pravidly, např. nedostavujete se na Termíny, nemáte – s výjimkou toho, co je uvedeno dále v tomto čl. 6 – nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu.

6.2. Vrácení ceny. Pokud dojde k Ukončení poskytování Služeb na přání (čl. 3.6) nebo k jinému předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo ujednáním stran, máte nárok na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb, a to podle následujících pravidel: 

(A) Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou a úhrnem výchozích ceníkových cen vyčerpaných Služeb (tj. cena vyčerpaných Služeb se stanoví na základě součtu jednotkových výchozích cen Služeb uvedených v ceníku Poskytovatele platném v době, kdy došlo ke sjednání poskytování Služeb; jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny v ceníku, vychází se z jejich obvyklé ceny ve smyslu právních předpisů o cenách).

(B) Jedná-li se o Služby v rámci programu (balíčku), který Poskytovatel nabízí ve variantách o různé délce, stanoví se cena vyčerpaných Služeb jako součet ceníkové ceny programu nabízeného Poskytovatelem, který je nejblíže kratší oproti skutečně vyčerpané délce Služeb (ve smyslu doby trvání nebo počtu opakování jednotlivých úkonů v rámci programu), a výchozích jednotkových cen Služeb, které jste vyčerpali nad rámec délky takového programu.

(C) Jsou-li Služby poskytovány se slevou nebo za cenu výhodnější, než by odpovídala prostému součtu výchozích jednotkových cen jednotlivých poskytnutých Služeb (dále jen „Sleva“) a dochází-li k ukončení smluvního vztahu na základě zákonem stanovených důvodů (tj. např. v důsledku odstoupení z důvodu vad poskytovaných Služeb, následné nemožnosti plnění aj., nikoliv však na základě Ukončení poskytování Služeb na přání), včetně případu podle čl. 4.3, zohlední se Sleva alikvotně v ceně, na kterou má Poskytovatel nárok.

(D) Dojde-li k účinnému odstoupení od ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb podle čl. 4.8, zaniká nárok Poskytovatele na cenu za poskytování Audiovizuálních Služeb a máte nárok na vrácení celé částky, kterou jste za poskytování těchto Služeb uhradili.

6.3.Zánik pohledávek. Nebyla-li cena Služeb v době Ukončení poskytování Služeb na přání jiného předčasného ukončení smlouvy dosud uhrazena, nemáte nárok na vrácení neuhrazené částky, ale zaniká Poskytovatelův nárok na tuto částku v odpovídajícím rozsahu nevyčerpané objednané Služby.

6.4.Vyčerpání Služeb. Jednotlivé základní (výchozí) Služby stanovené v ceníku se považují za vyčerpané okamžikem zahájení jejich čerpání. Zahájením čerpání se rozumí:

(A) Jedná-li se o Služby definované výkonem nebo výsledkem: první provedený úkon Poskytovatele nebo klienta (podle toho, co nastane dříve).
(B) Jedná-li se o Služby definované obdobím čerpání: dnem započetí příslušného období čerpání, a pokud není uveden, dnem prodeje Služeb.

Vezměte prosím na vědomí, že (i) Služby se považují za vyčerpané vždy také tehdy, pokud nezahájíte jejich čerpání ve stanovený čas, (iii) produkt Metabolic Booster (dietní režim) se považuje za vyčerpaný dnem, kdy Vám je doručen produktový balíček pro tento dietní režim. Vaše práva stanovená zákonem (zejména v souvislosti s odpovědností za vady Služeb) nejsou dotčena.

6.5. Opravný daňový doklad. Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, udělujete Poskytovateli tím souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

7. PRAVIDLA PŘÍSTROJOVÉ PÉČE

7.1. Doba čerpání Přístrojové péče. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je třeba Služby:

(A) Redukční Přístrojové péče vyčerpat v době v týdnech odpovídající jedenapůlnásobku počtu zákroků, které jsou součástí zakoupené Redukční Přístrojové péče; a
(B) Kosmetické Přístrojové péče vyčerpat v době v měsících odpovídající jedenapůlnásobku počtu zákroků, které jsou součástí zakoupené Kosmetické Přístrojové péče.

Vychází se z počtu zákroků, které jsou standardně spojeny s příslušnou Přístrojovou péčí; o počtu zákroků, případně době čerpání podle předchozí věty budete informováni před potvrzením Objednávky. Zákrokem se rozumí jeden souvislý výkon Přístrojové péče na těle; jeden zákrok zpravidla odpovídá jedné návštěvě (Termínu) u Poskytovatele. Zakoupíte-li postupně více Služeb Redukční Přístrojové péče, případně Kosmetické Přístrojové péče prodlužují nově zakoupené Služby zbývající dobu čerpání Služeb zakoupených dříve. Dojde-li k souběžnému zakoupení Služeb Redukční a Kosmetické Přístrojové péče, doby jejich čerpání se nesčítají, ale běží současně.  

7.2. Změna termínu a manipulační poplatek. O změnu Termínu Přístrojové péče můžete bezplatně požádat nejpozději během třetího pracovního dne před sjednaným Termínem. Pozdější změna Termínu podléhá manipulačnímu poplatku ve výši 30 % z ceny této Přístrojové péče (která se počítá alikvotně z celkové ceny objednaných Služeb). Manipulační poplatek představuje paušální kompenzaci nákladů Poskytovatele v souvislosti s přípravou Služeb a rezervací Termínu; Poskytovatel je oprávněn přerušit další poskytování Služeb až do jeho uhrazení. Žádostí o změnu Termínu se dosavadní Termín ruší..

7.3. Žádost o změnu termínu. Žádost o změnu Termínu je nutno doručit Poskytovateli nejpozději předcházející den před Termínem Přístrojové péče, poté již není na změnu Termínu nárok. Pokud se k poskytnutí Přístrojové péče v dohodnutý čas nedostavíte, považuje se tím tato Služba za vyčerpanou.

7.4. Souvislost s Ukončením poskytování Služeb na přání. V případě žádosti o Ukončení poskytování Služeb na přání, je-li součástí Služeb Přístrojové péče, se postupuje podle tohoto čl. 7 obdobně, tzn. pokud je žádost doručena později než třetí pracovní den před Termínem Přístrojové péče, vzniká Poskytovateli nárok na uvedený manipulační poplatek; přičemž nejpozději je nutno žádost doručit předcházející den před Termínem Přístrojové péče. Lhůta dle čl. 3.6 věty první není dotčena.

7.5. Zápočet. Jestliže vám Poskytovatel má vrátit uhrazenou cenu nevyčerpaných Služeb (zejm. z titulu Ukončení poskytování Služeb na přání), anebo plnit jinou peněžitou povinnost, vzniklé nároky na manipulační poplatek se proti tomu bez dalšího oznámení započítávají.

8. REKLAMACE

8.1. Obecně. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to v kterékoli poradně NUTRIADAPT, kterou daný Poskytovatel (tzn. NUTRIADAPT s.r.o. nebo ten který její partner) provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který vám poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. V poradně NUTRIADAPT může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny NUTRIADAPT, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

8.2. Reklamační protokol. Poskytovatel vám vydá při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy jste Reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace. 

8.3. Průběh Reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a musíte být o tom informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud jste se nedohodli s Poskytovatelem na delší lhůtě. Je-li předmětem Služeb poskytnutí DSS, včetně DSS dodané na hmotném nosiči, musí být Reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze a účelu DSS. Po marném uplynutí lhůt podle předchozích vět můžete odstoupit od smluvního vztahu o poskytování Služeb nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.4. Vyřízení Reklamace. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

8.5.  Neoprávněná Reklamace a přezkumné řízení. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat NUTRIADAPT s.r.o. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese reklamace@nutriadapt.cz. NUTRIADAPT s.r.o. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás NUTRIADAPT s.r.o. vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí NUTRIADAPT s.r.o. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 8.5 představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

9. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Právní režim. Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 9.2–9.11 (a to nad práva, která vám dává čl. 8) a dále ustanovení čl. 11 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 8 a dále příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

9.2. Jakost Služeb. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že Služby (i) odpovídají ujednanému popisu, druhu, množství a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (ii) jsou vhodné k účelu, pro který je požadujete a s nímž Poskytovatel souhlasil, a (iii) jsou poskytnuty s ujednaným příslušenstvím, pokyny k čerpání a případně také uživatelskou podporou. Poskytovatel odpovídá, že vedle ujednaných vlastností (iv) jsou Služby vhodné k účelu, k němuž se služby tohoto druhu obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (v) Služby množstvím, jakostí, rozsahem a dalšími vlastnostmi (parametry), včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem služeb téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo NUTRIADAPT s.r.o., zejména reklamou nebo označením, (vi) Služby jsou poskytnuty s příslušenstvím, včetně pokynů k čerpání, které můžete rozumně očekávat, a (vii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením vzorku, předloze nebo náhledu, které vám Poskytovatel poskytl před sjednáním smluvního vztahu; ustanovení bodů (iv) až (vii) se nepoužijí v případě, že Vás Poskytovatel před sjednáním smluvního vztahu zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Služeb liší a vy jste s tím při sjednávání smluvního vztahu výslovně souhlasili. Poskytovatel odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou instalací, případně propojením DSS s Vaším digitálním prostředím, které byly podle ujednání provedeny Poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost; to platí i v případě, že jste instalaci provedli sami a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který poskytl Poskytovatel.

9.3. Domněnka vadnosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání, ledaže to povaha vady nebo Služby vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete Služby čerpat (využívat) v případě, že jste vadu oprávněně vytkli.

9.4. Vadnost DSS. Projeví-li se vada DSS za Doby poskytování DSS, je na Poskytovateli, aby prokázal, že DSS je poskytována bez vad. Prokáže-li Poskytovatel, že vadu způsobilo nevyhovující Vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání DSS uživatele nezbytné pro řádné fungování DSS, ačkoli jste byli na jeho potřebu před sjednáním smluvního vztahu o poskytnutí DSS jasně a srozumitelně upozorněni, ustanovení předchozí věty se nepoužije; ustanovení čl. 4.1 není dotčeno. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího Vybavení nebo síťového připojení, jste povinni poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat; povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, ustanovení věty prvé tohoto čl. 9.4 neplatí.

9.5. Reklamační lhůta. Jste oprávněni vytknout vadu, která se na Službách projeví v době dvou let od čerpání. V případě DSS, které mají být poskytovány po sjednanou Dobu (čl. 4.1), můžete vytknout vadu, která se vyskytne nebo projeví na DSS v době dvou let od zpřístupnění; má-li být plněno po dobu delší dvou let, máte právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této delší době. Ustanovení čl. 9.3 věty druhé platí na tomto místě obdobně.

9.6. Způsobení vady klientem. Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili. 

9.7. Odstranění vady. Mají-li Služby vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat poskytnutí nových Služeb bez vady nebo odstranění vady, ledaže je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Služby měly bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. Poskytovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služby měly bez vady.

9.8. Doba odstranění vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám tím nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Služeb a účel, pro který jste Služby čerpali. Ustanovení čl. 8.3 není dotčeno. 

9.9. Sleva a odstoupení. Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od ujednání o poskytnutí Služeb, pokud (i) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu čl. 9.7, (ii) se vada projeví opakovaně, (iii) je vada podstatným porušením ujednání o poskytnutí Služeb, nebo (iv) je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služeb bez vady a vadných Služeb, které jste čerpali. Jedná-li se o DSS, která má být poskytována po sjednanou Dobu (čl. 4.1), zohlední se doba, po kterou byla DSS poskytována vadně; sleva vám náleží i v případě, že odstoupíte od ujednání o poskytnutí DSS. Nemůžete odstoupit od ujednání o poskytnutí Služeb, je-li vada nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupíte-li od ujednání o poskytnutí Služeb, Poskytovatel vám vrátí cenu bez zbytečného odkladu; jedná-li se o DSS, provede Poskytovatel vratku na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste uplatnili u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění, přičemž použije stejný způsob, jakým jste uhradili cenu, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou vám tím žádné náklady. Dokud Poskytovatel nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusíte platit dosud neuhrazenou cenu nebo její část.

9.10. Potvrzení o vyřízení Reklamace. Poskytovatel je povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. 

9.11. Reklamace a prodej zboží. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 9 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena záruční doba nebo doba, po kterou lze zboží použít, platí, že máte práva ze záruky, a to alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Záruční doba běží ode dne, kdy vám bude zboží odevzdáno (předáno); bylo-li zboží podle ujednání odesláno, běží od dojití do místa určení; má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Poskytovatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud jste objednali uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas jste poskytli k provedení Služby potřebnou součinnost. Nemáte právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událost. Vadu krytou zárukou musíte vytknout Poskytovateli ve lhůtě určené délkou záruční doby. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

10.1. Pravidla. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.

10.2. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů. Pravidla zpracovávání vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů NUTRIADAPT, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách NUTRIADAPT.

10.3. Součást Obchodních podmínek. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů NUTRIADAPT se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

11. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1. ADR. Jste-li spotřebitelem (čl. 9.1), informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

11.2. ČOI. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám.

12.2. Doručovací adresy. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

12.3. Obchodní podmínky jako součást smluvního vztahu. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

12.4. Teritoriální vymezení. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pro poskytování Služeb v České republice.

12.5. Změny. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách NUTRIADAPT. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách NUTRIADAPT.

12.6. Web. Oficiální internetové stránky NUTRIADAPT jsou: www.nutriadapt.cz.

12.7. Platnost a účinnost. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2024

V Praze dne 1. 3. 2024

NUTRIADAPT s.r.o.